Institutia Prefectului - Judetul Buzau

Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple Buzău


CONTACT:

Mun. Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 48 - Instituția Prefectului - Județul Buzău, parter

Email:  pasapoarte@prefecturabuzau.ro

Tel./Fax: 0238.717.713


PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

DEPUNERI CERERI
LUNI, MARŢI, JOI, VINERI: 08.30-16.30
MIERCURI: 08.30-18.30
Ghişeul 1, 2, 3 - fără programare


ELIBERĂRI PAŞAPOARTE / INFORMAŢII
LUNI, MARŢI, JOI, VINERI: 08.30-16.30
MIERCURI: 08.30-18.30


AUDIENŢE
Luni: între orele 13.00 - 15.00
Miercuri : între orele 10.00 – 12.00
Imp. ŞEF SERVICIU Comisar de poliţie Boiangiu Pol Gabriela


AUDIENȚE la conducerea
DIRECŢIEI GENERALE DE PAŞAPOARTE

JOI: 12.00 - 14.00  Împ. DIRECTOR GENERAL Chestor de poliţie Moraru Corina

MIERCURI: 10.00 - 12.00   Şeful Serviciului Cetăţenie Subcomisar de poliţie Cojocariu Cristina-Mihaela • DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA SAU PRESCHIMBAREA PAŞAPORTULUI SIMPLU ELECTRONIC


• cartea de identitate sau buletinul de identitate în original şi în termen de valabilitate;
• cartea de identitate provizorie însoţită de certificatul de naştere, ambele în original şi în termen de valabilitate;
• chitanţele reprezentând contravaloarea de emitere a paşaportului 258 lei pentru persoanele peste 12 ani şi 234 lei pentru persoanele sub 12 ani;
• paşaportul anterior, dacă solicitantul a mai deţinut;
• titlu de călătorie (acolo unde este cazul; acest document este emis de către misiunile diplomatice ale României).
Pentru minorii între 14 şi 18 ani cartea de identitate care are formă şi conţinutul stabilite conform H.G. nr. 839 din 2006 ( în care nu figurează prenumele părinţilor), trebuie însoţită de certificatul de naştere în original.

NOTĂ : Recomandăm pe cât posibil evitarea prezentării la ghişeele de preluări imagini cu haine deshise la culoare!

TERMEN DE VALABILITATE:
• 5 ANI DE LA DATA EMITERII PENTRU PERSOANELE CU VÂRSTĂ PESTE 12 ANI;
• 3 ANI DE LA DATA EMITERII PENTRU PERSOANELE CU VÂRSTĂ PÂNĂ LA 12 ANI.

TERMEN DE ELIBERARE

Paşapoartele simple electronice se eliberează în:
• 14 zile calendaristice, de la dată depunerii cererii, în cazul ridicării paşaportului din România;
• 30 zile lucrătoare pentru paşapoartele care se eliberează la misiunile diplomatice ale României din Europa;
• 90 zile lucrătoare pentru paşapoartele care se eliberează la misiunile diplomatice ale României din afară Europei.
NOTĂ: Nu există taxe pentru urgentarea eliberării paşaportului electronic.

ELIBERAREA PAŞAPORTULUI:

• Eliberarea paşapoartelor emise se face doar în baza actelor de identitate - carte de identitate sau buletin de identitate;
• În cazul persoanelor peste 14 ani paşapoartele se ridică personal sau în baza unei procuri notariale;
• Pentru minorii care nu au implinitvarsta de 14 ani, ridicarea paşapoartelor de la ghişeul de eliberări se face în baza actului de identitate al unuia dintre părinţi şi a certificatului de naştere al minorului în original;
• Ridicarea paşapoartelor pentru minorii sub 14 ani de către o altă persoană decât părinţii se face în baza unei procuri notariale;
• Pentru minorii sub 14 ani se eliberează paşapoarte individuale, NU se includ în paşapoartele părinţilor.


 • DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA SAU PRESCHIMBAREA PAŞAPORTULUI SIMPLU TEMPORAR


• cartea de identitate sau buletinul de identitate în original şi în termen de valabilitate;
• cartea de identitate provizorie însoţită de certificatul de naştere, ambele în original şi în termen de valabilitate;
• chitanţă reprezentând contravaloarea de emitere a paşaportului 96 lei;
• paşaportul anterior, dacă solicitantul a mai deţinut;
• titlu de călătorie (acolo unde este cazul; acest document este emis de către misiunile diplomatice ale României).
NOTĂ: Pentru minorii între 14 şi 18 ani cartea de identitate care are formă şi conţinutul stabilite conform H.G. nr. 839 din 2006 ( în care nu figurează prenumele părinţilor), trebuie însoţită de certificatul de naştere în original.

TERMEN DE VALABILITATE
• 1 an de la data emiterii

TERMEN DE ELIBERARE
• Termenul de eliberare pentru paşaportul simplu temporar este de la 2 ore, până la 3 zile.

NOTĂ
Recomandăm pe cât posibil evitarea prezentării la ghişeele de preluări imagini cu haine deshise la culoare!

Atenţie!
Paşaportul temporar este recunoscut că document valabil de călătorie doar de anumite ţări.
Va recomandăm informarea la ambasada ţării de destinaţie pentru confirmarea recunoaşterii paşaportului temporar că document de călătorie sau accesaţi link-ul de mai jos.
Situație recunoaștere/nerecunoaștere de către alte state a acestui tip de pașaport


ELIBERAREA PAŞAPORTULUI SIMPLU TEMPORAR


• Eliberarea paşapoartelor emise se face doar în baza actelor de identitate - carte de identitate sau buletin de identitate;
• Pentru minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani, ridicarea paşapoartelor de la ghişeul de eliberări se face în baza actului de identitate al unuia dintre părinţi şi a certificatului de naştere al minorului în original;
• Pentru minorii sub 14 ani se eliberează paşapoarte individuale, NU se includ în paşapoartele părinţilor.


 • ELIBERAREA PAŞAPOARTELOR PENTRU MINORII CU VÂRSTĂ SUB 14 ANI

Cererea se formulează de către:
• a) ambii părinţi;
• b) părintele împuternicit de celălalt părinte printr-o procură specială;
• c) părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă;
• d) părintele în favoarea căruia s-a pronunţat o hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte;
• e) părintele supravieţuitor;
• f) reprezentantul legal al minorului;
• g) persoană împuternicită printr-o procură specială de persoanele prevăzute la lit. a, c, d, e, f.

Cererile formulate de persoanele prevăzute mai sus se depun însoţite de următoarele acte:
• certificatul de naştere al minorului, în original;
• document(e) de identitate ale părinţilor sau al unuia dintre părinţi, al reprezentantului legal sau, după caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original;
• hotărâre judecătorească de încredinţare a minorului rămasă definitivă şi irevocabilă, în original;
• hotărâre judecătorească prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte, rămasă definitivă şi irevocabilă, în original;
• certificatul de deces, al unuia dintre părinţi, acolo unde este cazul, în original;
• paşaportul anterior, dacă a mai deţinut;
• taxe aferente:

 • paşaportul electronic:

                  - 258 lei pentru minorii între 12-14 ani;

                  - 234 lei pentru minorii sub 12 ani

 • paşaportul temporar:

                   - 96 lei pentru paşaportul temporar;

TERMEN DE VALABILITATE:
• 5 ani de la data emiterii, pentru paşaportul electronic pentru minorii între 12-14 ani;
• 3 ani de la data emiterii, pentru paşaportul electronic, în cazul minorilor sub 12 ani;
• 1 an de la data emiterii, pentru paşaportul temporar.


 • ELIBERAREA PAŞAPOARTELOR PENTRU MINORII CU VÂRSTĂ CUPRINSĂ ÎNTRE 14 ŞI 18 ANI

Cererea pentru eliberarea unui paşaport se face de către minor, numai cu acordul ambilor părinţi, a  părintelui supravieţuitor, a părintelui căruia i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, a reprezentantului legal.
Acordul poate fi dat la:
• ghişeu, în faţă lucrătorului de către ambii părinţi (obligatoriu prezenţi);
• la notar - declarație notarială;
• la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate(acolo unde este cazul);

Documente necesare pentru emiterea paşaportului:
• cartea de identitate a minorului, în original;
• certificatul de naştere, în original;
• actele de identitate ale părinţilor ori actul de identitate al reprezentantului legal în termen de valabilitate, în original;
• hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă prin care minorul este încredinţat unuia dintre părinţi (în cazul părinţilor divorţaţi), în original;
• certificatul de deces, al unuia dintre părinţi, acolo unde este cazul, în original;
• paşaportul anterior, dacă a mai deţinut, în original;
• taxe aferente:
            258 lei pentru paşaportul electronic:
            96 lei pentru paşaportul temporar:

TERMEN DE VALABILITATE:
• 5 ani de la data emiterii pentru paşaportul electronic;
• 1 an de la data emiterii pentru paşaportul temporar.


 • ACTELE NECESARE APLICĂRII MENŢIUNII PRIVIND STABILIREA DOMICILIULUI ÎN STRĂINĂTATE

• certificat de naştere, în original;
• de căsătorie, dacă este cazul, în original;
• paşaportul anterior în original, dacă acesta există;
• chitanţele reprezentând contravaloarea de emitere a paşaportului;
   - paşaportul electronic:
            258 lei pentru persoanele peste 12 ani;
            234 lei pentru persoanele sub 12 ani;
  - paşaportul temporar:
            96 lei pentru paşaportul temporar;
• documente eliberate de autorităţile statului în care şi-a stabilit sau doreşte să-şi stabilească domiciliul (drept de şedere), în original;
• traducere autorizată, în limba română, a dreptului de şedere, fără legalizare la notar;

NOTĂ!

1. Înmânarea către solicitant a paşaportului cu domiciliul în străinătate se face concomitent cu predarea actului de identitate eliberat de autorităţile române.

2. Persoanei căreia i s-a emis un paşaport de cetăţean român cu domiciliul în străinătate, pentru prima dată, i se eliberează, la cerere, o adeverinţă pentru a-i servi la organele vamale, în vederea strămutării bunurilor personale în ţară unde urmează să se stabilească.

3. Cetăţenii români care îşi stabilesc domiciliul din străinătate în România, pot solicita , după înmânarea actului de identitate, eliberarea unei adeverinţe necesare la Autoritatea Naţională a Vămilor, din care să rezulte perioada în care au avut statutul de cetăţean cu domiciliul în străinătate.

Cererile vor fi însoţite de următoarele acte:
            - act de identitate , original + copie xerox
            - procura + copia cărţii de identitate a mandatarului.

Adeverinţă vamală se emite numai pentru cetăţenii care au domiciliat sau doresc să se stabilească în state din afară spaţiului U.E.

4. Cetăţenii români născuţi sau căsătoriţi în străinătate sunt obligaţi să procedeze la transcrierea actelor de stare civilă încheiate de autorităţile străine, la autorităţile de stare civilă din România, conf.art.43, alin.3 din Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civilă.


 • ACTE NECESARE PENTRU OBŢINEREA ADEVERINŢELOR DE NEINTERDICȚIE


Cererea privind eliberarea unei adeverinţe referitoare la limitarea dreptului la liberă circulaţie în străinătate se depune la ghişeul de primiri cereri pentru eliberarea paşapoartelor, personal de către solicitant sau prin procura respectând legislaţia în vigoare.

În condiţiile în care solicitantul se prezintă personal, cererea este însoţită de următoarele documente:
• actul de identitate sau paşaportul solicitantului, în original, care trebuie să fie în termen de valabilitate;

În condiţiile în care cererea se depune prin procură, această este însoţită de următoarele documente:
• procură specială, în original;
• actul de identitate sau paşaportul împuternicitului, în original, care trebuie să fie în termen de valabilitate;

Termenul de eliberare a adeverinţelor referitoare la limitarea dreptului la liberă circulaţie în străinătate este de 24 de ore, din momentul depunerii cererii.


 • ELIBERAREA PAŞAPORTULUI ÎN CAZ DE FURT/ PIERDERE/ DETERIORARE

• cartea de identitate sau buletinul de identitate în original şi în termen de valabilitate;
• cartea de identitate provizorie însoţită de certificatul de naştere, ambele în original şi în termen de valabilitate;
• declaraţia de furt eliberată de către autorităţile române sau străine competenţe. Declaraţia dată în străinătate trebuie însoţită de o traducere autorizată, de titlul de călătorie sau de paşaportul consular emis pentru intrarea în ţară.
• taxele reprezentând contravaloarea emiterii paşaportului:
   - Paşaportul electronic:
            258 lei pentru persoanele peste 12 ani;
            234 lei pentru persoanele sub 12 ani;
   - Paşaportul temporar:
           96 lei pentru paşaportul temporar.


 • PLATA  TAXELOR

· INTERNET BANKING - modalitate de plată on-line a taxelor de pe orice platformă Internet Banking;

· VIRAMENT BANCAR - modalitate de plată prin transferul sumei corespunzătoare serviciului solicitat, din contul plătitorului în contul instituţiei prestatoare a serviciului;

· MANDAT POŞTAL - modalitate de plată a serviciilor prin intermediul unităţilor poştale;

 În numerar la unitățile:

 TREZORERIE   cont RO52TREZ166502602X012660;

 CEC BANK cont RO89CECEB001TRON0000001;

 BANCA COMERCIALĂ  ROMÂNĂ  cont RO49RNCB0082044185290044;

 RAIFFEISEN BANK S.A. cont RO95RZBR0000060017443357;

 BANCA COMERCIALĂ FEROVIARĂ  cont RO094BFER100000032720001;

 IDEA BANK S.A. cont  RO97ROIN100100000000RO81.                          


 • TERMENE DE ELIBERARE A PAŞAPOARTELOR

Pașapoartele simple temporarese eliberează în

 • 2 ore, de la depunerea documentelor, până la 3 zile.

Pașapoartele simple electronice se elibereaza în:

 • 14 zile calendaristice, de la data depunerii cererii, în cazul ridicarii pașaportului din România;
 • 30 zile lucrătoare pentru pașapoartele care se eliberează la misiunile diplomatice ale României din Europa;
 • 90 zile lucrătoare pentru pașapoartele care se eliberează la misiunile diplomatice ale României din afara Europei.

Excepție

 • În cazul existenței în acest interval a unei sărbători legale, termenul se prelungește cu numărul de zile libere stabilite prin lege. • ATRIBUIRE CNP CETĂŢENI ROMÂNI DIN IANUARIE 2010

         Având în vedere faptul că începând cu luna ianuarie 2010, la nivelul întregii ţări s-a generealizat eliberarea paşaportului electronic cu date biometrice incluse, din punct de vedere tehnic nu va mai este posibilă înregistrarea unei cereri de eliberare a unui astfel de document, dacă solicitantul nu are atribuit cod numeric personal (CNP), astfel începând cu dată de 11.01.2010 cetăţenii români care nu au atribuit cod numeric personal şi doresc să-l obţină, sunt rugaţi să se adreseze la structura de Stare Civilă din cadrul serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor pentru atribuirea CNP-ului.
Cererile se depun la sediul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor .

INFORMARE
Începând din luna martie 2010, autorităţile japoneze nu recunosc paşapoartele temporare româneşti că documente de călătorie valabile pentru trecerea frontierei şi intrarea în Japonia. În cazul în care cetăţenii români care deţin doar paşaport temporar doresc să călătorească în Japonia, oricare ar fi scopul deplasării, este necesar să obţină de la misiunile diplomatice ale Japoniei - din România sau din alte state - viza de intrare în Japonia. Cetăţenii români care deţin doar paşaport temporar şi călătoresc în Japonia fără a obţine în prealabil viza de la Ambasada Japoniei, nu vor putea intră în Japonia.Lista cu documentele necesare în format PDF

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA SAU PRESCHIMBAREA PAŞAPORTULUI SIMPLU ELECTRONIC

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA SAU PRESCHIMBAREA PAŞAPORTULUI SIMPLU TEMPORAR

ELIBERAREA PAŞAPOARTELOR PENTRU MINORII CU VÂRSTĂ SUB 14 ANI

ELIBERAREA PAŞAPOARTELOR PENTRU MINORII CU VÂRSTĂ CUPRINSĂ ÎNTRE 14 ŞI 18 ANI

ACTELE NECESARE APLICĂRII MENŢIUNII PRIVIND STABILIREA DOMICILIULUI ÎN STRĂINĂTATE

ACTE NECESARE PENTRU OBŢINEREA ADEVERINŢELOR DE NEINTERDICȚIE

ELIBERAREA PAŞAPORTULUI ÎN CAZ DE FURT/ PIERDERE/ DETERIORARE

PLATA  TAXELOR