Institutia Prefectului - Judetul Buzau

Apostila 

 

 

 

 

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BUZĂU

GHIŞEU APOSTILĂ

I. INTRODUCERE

II. REFERINŢE NORMATIVE

II.1 Consideraţii generale

II.2 Legislaţie

II.3 Lista statelor semnatare ale Convenţiei de la Haga

II.4 Lista statelor semnatare cu care România a încheiat convenţii, tratate sau acorduri privind asistenţa juridică în materie civilă, care prevăd scutirea de orice legalizare

III. Activitatea de aplicare a apostilei

III.1 Acte pentru care se eliberează apostila în cadrul instituţiei prefectului

III.2 Principalele categorii de acte pentru care NU se eliberează apostila în cadrul instituţiei prefectului

III.3 Solicitanţi

III.4 Acte necesare pentru aplicarea apostilei

III.5 Taxe consulare

III.6 Competenţă

III.7 Instituţii implicate în avizarea actelor oficiale care urmează să fie supuse apostilarii de către instituţia prefectului

IV. Date de contact

 V. Program Apostilă

 

 

I. INTRODUCERE

APOSTILA este un certificat eliberat de autorităţile competente ale unui stat semnatar al Convenţiei de la Haga, pentru actele oficiale întocmite în țara respectivă, care urmează să fie prezentate pe teritoriul unui alt stat semnatar al Convenţiei.

SCOPUL eliberării apostilei este autentificarea originii unui act oficial, pentru prevenirea utilizării unor acte false în vederea producerii de efecte juridice.

Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor români, începând cu data de 16 martie 2001, România a aderat la Convenţia de la Haga cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga, la 05 octombrie 1961.

Potrivit art. 2 din Convenţie, fiecare stat contractant scuteşte de supralegalizare actele cărora li se aplică această convenţie şi care urmează să fie prezentate pe teritoriul său. Supralegalizarea, în sensul prezentei convenţii, are în vedere numai formalitatea prin care agenţii diplomatici sau consulari ai ţării pe teritoriul căreia actul urmează să fie prezentat atestă veracitatea semnăturii, calitatea în care a acţionat semnatarul actului sau, după caz, identitatea sigiliului şi a ştampilei de pe acest act.

Începând cu data de 1 noiembrie 2004 Instituţia Prefectului-Judeţul Buzău a demarat activitatea de aplicare a apostilei-supralegalizare a actelor oficiale administrative întocmite pe teritoriul României şi care urmează să producă efecte juridice pe teritoriul unui stat semnatar al Convenţiei de la Haga.

Începând cu data de 21 mai 2010, apostila se eliberează conform Instrucţiunilor Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 82/2010, publicate în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 213/06.04.2010.

 

                                                        II. REFERINŢE NORMATIVE

                            II.1 Consideraţii generale

Potrivit art. 2 din O.G. nr. 66/1999 pentru aderarea României la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizarii actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, actualizată, autorităţile române competente să aplice apostila sunt:

  1. Tribunalele pentru actele oficiale prevăzute la art. 1 lit. a) şi d), şi anume:

·        documentele care emană de la o autoritate sau de la un funcţionar al unei jurisdicţii a statului, inclusiv cele care emană de la ministerul public, de la un grefier sau de la un executor judecătoresc;

·        declaraţiile oficiale, cum ar fi: cele privind menţiuni de înregistrare, viză de investire cu dată certă şi legalizări de semnătura, depuse pe un act sub semnătura privată.”

  1. Camerele notarilor publici pentru actele oficiale prevăzute la art. 1 lit. c), respectiv actele notariale;

 

  1. Prefecturile pentru actele oficiale prevăzute la art. 1 lit. b), adică documentele administrative.

 

 

 

II.2 Legislaţie

 

a)     Instrucţiunile Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 82/2010 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative;

b)    Legea nr. 287/2009 privind Noul Cod Civil republicat, aplicabil din 1 octombrie 2011;

c)    Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor;

d)    Ordonanţa Guvernului nr.66/1999 pentru aderarea României la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizarii actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 05.10.1961, aprobată prin Legea nr.52/2000, cu modificările ulterioare;

e)     Ordonanţa Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice şi juridice de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, cu modificările ulterioare;

f)      Legea nr. 244/2007 pentru stabilirea modalităţilor de plată a taxelor aferente apostilei prevăzute la art.3, alin 1 din Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizarii actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 05.10.1961;

g)    Precizări pentru aplicarea unitară a instrucţiunilor ministrului administraţiei şi internelor nr. 82/2010 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative;

h)    OM.E.C.T.S. nr. 5436/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru vizarea actelor de studii şi a anexelor la actele de studii emise de instituţiile de învăţământ superior din România;

i)       O.M.E.C.T.S. nr. 3.579/2012 privind modificarea Normelor metodologice pentru vizarea actelor de studii şi a anexelor la actele de studii emise de instituţiile de învăţământ superior din România, aprobate prin O.M.E.C.T.S. nr. 5.436/2011.

     

II.3 Lista statelor semnatare ale Convenţiei de la Haga:

Africa de Sud

Albania

Andorra

Antigua şi Barbuda

Argentina

Armenia

Australia

Austria

Azerbaidjan

Bahamas

Barbados

Belarus

Belgia

Belize

Bosnia şi Herzegovina

Botswana

Brunei Darussalam

Bulgaria

Cape Verde

Republica Cehă

Sao Tome şi Principe

R.P. Chineză

Cipru

Columbia

Republica Coreea

Croaţia

Danemarca

Dominica

Republica Dominicană

Ecuador

El Salvador

Elveţia

Estonia

Fiji

Finlanda

Franţa

Georgia

Germania

Grecia

Grenada

Honduras

India

Insulele Cook

Insulele Marshall

Irlanda

Islanda

Israel

Italia

Japonia

Kazahstan

Lesotho

Letonia

Liberia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburg

Malawi

Malta

Mauritius

Mexic

Republica Moldova

Mongolia

Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei

Monaco

Muntenegru

Namibia

Niue

Norvegia

Noua Zeelandă

Olanda

Panama

Peru

Polonia

Portugalia

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

România

Federaţia Rusă

Saint Kitts şi Nevis

Saint Lucia

Saint Vincent şi Grenadine

Samoa

San Marino

Seychelles

Serbia

Slovacia

Slovenia

Spania

Statele Unite ale Americii

Suedia

Surinam

Swaziland

Tonga

Trinidad şi Tobago

Turcia

Ucraina

Ungaria

Vanuatu

Venezuela

Costa Rica

Uruguay

Kyrgyzstan

Oman

Uzbekistan

Nicaragua (mai 2013)

 

 

Pentru lista actualizată a statelor semnatare se poate consulta pagina oficială de internet a Convenţiei de la Haga http://www.hcch.net

 

 

 

 

 

II.4 Lista statelor semnatare cu care România a încheiat convenţii, tratate sau acorduri privind asistenţa juridică în materie civilă, care prevăd scutirea de orice legalizare:

Albania

Austria

 

Bosnia şi Herzegovina

Bulgăria

Cehia

R.P. Chineză

Croaţia

Franţa

Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei

Muntenegru

Republica Moldova

Mongolia

Polonia

Federaţia Rusă

Şerbia

Slovacia

Slovenia

Ucraina

Ungaria

Sursă: Ministerul Afacerilor Externe

 

III. Activitatea de aplicare a apostilei

III.1Acte pentru care se eliberează apostila în cadrul instituţiei prefectului

Actele oficiale administrative, în sensul dispoziţiilor art. 3 alin. (2) dinInstrucţiunile Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 82/2010privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative, denumite în continuare acte, sunt cele “emise de autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale, precum şi de alte organe de autoritate administrativă din România, care organizează o activitate de interes public, în cadrul unor competenţe stricte stabilite prin lege, pentru scopurile prevăzute la art. 5 alin. 2 din Convenţie.”

            Conform alin. (3) al aceluiaşi articol, “Lista principalelor categorii de acte dintre cele prevăzute la alin. (2) se întocmeşte şi se actualizează de Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Direcţia pentru relaţiile cu instituţiile prefectului, denumită în continuare structura coordonatoare, şi se publică pe site-ul Ministerului Administraţiei şi Internelor.”

Principalele categorii de acte pentru care se eliberează apostila în cadrul instituţiei prefectului

1)     Acte referitoare la starea civilă: certificat de stare civilă (certificat de naştere, de căsătorie, de deces)1, extras de pe actele de stare civilă, act privind menţiunile înscrise pe actele de stare civilă, certificat de divorţ, pe cale administrativă;

2)     Acte care fac dovada schimbării numelui pe cale administrativă (dispoziţii, certificate emise de serviciile publice comunitare de evidentă a persoanelor);

3)     Acte care atestă componenţa familiei (formular E401), cu excepţia livretului de familie;

4)     Certificate de cazier (judiciar, fiscal etc.);²

5)     Certificat prin care se atestă domiciliul şi cetăţenia persoanei sau statutul juridic faţă de statul român (în original, eliberat de formaţiunile judeţene de evidenţă informatizată a persoanei, respectiv Direcţia Generală de Evidenţă Informatizată a Persoanei, str. Obcina Mare nr. 2, sect. 6, Bucureşti);

6)      Acte care dovedesc calificarea într-o meserie:

·        Pregătirea profesională obţinută în sistemul de formare profesională pentru adulţi (certificat3/diplomă de absolvire, certificat de calificare profesională3, obţinute de cetăţenii români înainte de 1989 şi între anii 1990-2003, vizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Buzău. Certificate de calificare şi de absolvire obţinute după ianuarie 2004, vizate de Comisiile de autorizare a furnizorilor de formare profesională);

·        Certificat de competenţe profesionale cu sigla Consiliului pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare C.O.S.A. – în original, vizate de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor –C.N.F.P.A.;

·        Atestat privind calificarea-pregatire şi experienţa profesională;

·        Certificat de atestare (tehnico-profesionala, pentru transportul rutier);

·        Certificate/autorizaţii de traducător în şi din limbi străine;

·        Certificat de pregătire profesională în domeniul transportului rutier de mărfuri;

·        Confirmarea autenticităţii certificatului dobândit în domeniul transportului naval;

·        Adeverinţa care atestă calificarea (de consilier juridic, pregătirea profesională a instructorilor de conducere auto, etc.).

7)     Acte privind recunoaşterea calificării pentru activităţile profesionale din domeniul medical:

·       certificat (de membru, de conformitate, profesional curent etc.);

·       adeverinţa (de confirmare, de rezident, cu stagiile efectuate etc.);

·       atestat (de liberă practică, de studii complementare etc.);

·       recomandare.

8)     Acte cu caracter fiscal:

·        certificat (de rezidenţa fiscală, de atestare fiscală privind impozitele plătite etc.);

·         adeverinţa (de venit etc.);

9)     Acte referitoare la raporturile de muncă/serviciu (stagiul de cotizare, adeverinţe prin care se atestă activitatea desfăşurată, vechimea în muncă, în meserie şi în specialitate etc.);

10) Acte de studii:

·        diplomă de bacalaureat;

·        diplomă de absolvire a şcolii postliceale;

·        diplomă de licenţă;

·        anexele la aceasta: foi matricole, programe analitice;

·        atestate de echivalare a studiilor;

·        adeverinţe (prin care se atestă calificarea profesională - redactată în limba romană şi în limba engleză - etc.);

11) Acte cu caracter medical:

·        adeverinţa medicală;

·        certificat de concediu medical;

·        dovadă de vaccinare;

·        referat medical etc.;

·        certificat de încadrare în grad de handicap.

12) Certificat provizoriu de înlocuire a cardului european de sănătate;

13) Certificate de botez, certificate de cununie, sentinţa de divorţ bisericesc, adeverinţe;

14) Alte acte ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale:

·        atestat (pentru exercitarea profesiei de agent de pază şi ordine, de detectiv particular, de persoană sau familie aptă să adopte etc.);

·        autorizaţie (de procurare armă şi muniţie, de liberă practică, pentru desfăşurarea activităţii de diriginte de şantier etc.);

·        aviz (de exercitare a profesiei de asistent social, pentru desfăşurarea activităţii de liberă practică medicală veterinară etc.);

·        brevet de turism;

·        decizie (de pensionare, medicală asupra capacităţii de muncă, privind încetarea/suspendarea plăţii ajutorului de şomaj, de acordare/suspendare a indemnizaţiei pentru creşterea copilului, de acordare a alocaţiei de stat pentru copii etc.);

·        dispoziţie (privind numirea unui curator/tutore etc.);

·        hotărâre (privind plasamentul copilului);

·        licenţa (de antrenor, de funcţionare a societăţilor specializate sau al cabinetelor individuale de detectivi particulari, pentru transport public, de organizare a jocurilor de noroc etc.);

·        permis (de armă, de vânătoare etc.).

15)  Extrase ale registrelor deţinute de un organ al administraţiei publice, atestate, adeverinţe şi certificate prin care se confirmă exactitatea sau realitatea unui fapt, se atestă o anumită calitate sau un drept, în vederea valorificării anumitor drepturi (extras de carte funciară, extras din arhivele naţionale sau acte privind calitatea de titular de alocaţie pentru copii ori faptul că titularul nu are calitatea de asigurat, acte referitoare la dreptul la libera circulaţie, la exerciţiul drepturilor electorale, la calitatea de şomer etc.), eliberate în temeiul legii.

1 Cu excepţia certificatelor de stare civilă eliberate de misiunile diplomatice ori de oficiile consulare   ale României în străinătate.

 Actele de stare civilă emise înainte de 1998 trebuie preschimbate cu altele de tip nou, internaţional. Preschimbarea se face la oficiile de stare civilă care le-au eliberat pe cele vechi.

2   În original, valabil 6 luni de la data eliberării lui.

3   Apostila nu se eliberează şi pentru suplimentul descriptiv al certificatului.

 

 

III.2 Principalele categorii de acte pentru care NU se eliberează apostila în cadrul instituţiei prefectului

 

1)     Acte care urmează a fi folosite în state care nu sunt parte la Convenţia de la Haga (Convenţia Apostilă)*;

2)     Copii/traduceri după acte administrative**;

3)     Documentele care emană de la o autoritate sau de la un funcţionar al unei jurisdicţii a statului, inclusiv cele care emană de la ministerul public, de la un grefier sau de la un executor judecătoresc, precum şi declaraţiile oficiale, cum ar fi: cele privind menţiuni de înregistrare, viză de investire cu dată certă şi legalizări de semnătura, depuse pe un act sub semnătură privată***;

4)     Acte sub semnătură privată**;

5)     Acte eliberate de misiunile diplomatice ori de oficiile consulare ale României în străinătate****;

6)     Acte de identitate, respectiv paşapoarte;

7)     Livrete de familie;

8)     Acte de corespondenţă;

9)     Certificat de înregistrare a rezidenţei pe teritoriul României;

10)      Diplome onorifice;

11)      Adeverinţe de asigurat (care înlocuiesc cardul naţional de asigurări sociale de sănătate);

12)      Certificat de absolvire a cursului de infirmiere, eliberat de OAMGMAMR.

    * în acest caz, solicitanţii se vor adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor nr. 17 sector 5, Bucureşti, respectiv Ministerului Afacerilor Externe, Aleea Alexandru, nr. 24 sector 1, Bucureşti, pentru supralegalizarea actelor

   ** acest tip de acte pot fi legalizate; în această situaţie, apostila se eliberează de camerele notarilor publici

      ***  în această situaţie, apostila se eliberează de tribunale

    **** actele eliberate de misiunile diplomatice ori de oficiile consulare ale României în străinătate sunt scutite de la cerinţa legalizării (inclusiv apostilarii), potrivit Convenţiei de la Londra, ratificată de România prin Legea nr. 114/2011

NOTĂ: Aceste liste au fost întocmite în baza legislaţiei în vigoare la data alcătuirii lor şi au caracter orientativ.

 

III.3  Solicitanţi

Aplicarea apostilei poate fi solicitată de către:
A) o persoană fizică, care poate fi:

1)     titularul actului.

2)     soţul/soţia titularului actului ori o rudă până la gradul II cu titularul actului; în acest caz actele trebuie să fie însoţite de o copie după actul de identitate al solicitantului (nu al titularului actului), pe care solicitantul să înscrie menţiunea referitoare la calitatea de soţ/soţie sau gradul de rudenie cu titularul actului.

3)     un împuternicit, o altă persoană fizică, care prezintă procură notarială sau împuternicire;

Notă: În situaţia în care actele oficiale administrative sunt prezentate pentru aplicarea apostilei de către rude până la gradul II (soţ/soţie, părinţi, copii, bunici, nepoţi, fraţi), procura notarială nu mai este necesară. Se vor prezenta, în schimb, actele de stare civilă prin care se poate face dovada gradului de rudenie cu titularul actului, în original şi fotocopie.

B) o persoană juridică, care poate fi:

·       societate comercială, care a încheiat cu titularul un contract privind prestarea serviciului în favoarea titularului, prin reprezentant care prezintă delegaţie în acest sens.

                             III.4 Acte necesare pentru aplicarea apostilei

A. Persoane fizice

  1. Cerere tip - se obţine de la camera 9, parter, din incinta Prefecturii sau de pe pagina de internet a Instituţiei Prefectului –Judeţul Buzău;

       2. Actul de identitate (carte de identitate, buletin de identitate sau paşaport) al titularului sau al mandatarului acestuia, după caz;
       3.  Procură notarială, în cazul în care există mandatar, în original şi copie xerox;
       4. Actele care urmează a fi apostilate în original;
       5. Dovadă prin care se atestă plata taxei consulare (chitanţă);

       6. Actele de stare civilă prin care se poate face dovada gradului de rudenie cu titularul actului, în original şi fotocopie, în cazul în care solicitantul nu este titularul actului pentru care se solicită eliberarea apostilei.

B. Persoane juridice

În cazul în care apostilarea actelor administrative se realizează prin intermediul unei firme specializate, se vor depune următoarele acte:

1. Cerere tip - se obţine de la camera 9, parter, din incinta Instituţiei Prefectului-Judeţul Buzău, sau de pe pagina de internet a Instituţiei Prefectului–Judeţul Buzău;

2. Contract de prestări servicii încheiat între firmă şi titularul actului;

3. Delegaţie din partea firmei;

4. Dovadă prin care se atestă plata taxei consulare (chitanţă), care se poate plăti prin intermediul băncilor, trezoreriilor şi al altor instituţii autorizate să deruleze operaţiuni de plată;

5. Actele care urmează a fi apostilate în original.

 

 

 

 

III.5 Taxe consulare

 

ConformLegii nr. 244/12.07.2007, "plata taxelor aferente apostilei se poate face prin orice modalitate de plată prevăzută de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală", respectiv "prin intermediul băncilor, trezoreriilor şi al altor instituţii autorizate să deruleze operaţiuni de plată".    

         
A. Taxe consulare pentru persoane fizice cetăţeni români

 

Nr. exemplare

Taxă Cerere

Taxă Legalizare

Total

1

3

22

25

2

3

44

47

3

3

66

69

4

3

88

91

5

3

110

113

 

 

B.   Taxe consulare pentru persoane juridice 

 

Nr. acte

Taxă Cerere

Taxă Legalizare

Total

1

3

44

47

2

3

88

91

3

3

132

135

4

3

176

179

 

Notă: Se va achita o singură taxă de cerere, indiferent de numărul actelor aparţinând aceluiaşi titular pentru care se solicită eliberarea apostilei.

           În cazul în care se solicită eliberarea apostilei pentru acte aparţinând mai multor titulari sau pentru acte ce urmează a fi folosite în mai multe state, solicitantul trebuie să achite câte o taxă de cerere pentru fiecare titular de act în parte, sau pentru fiecare stat în care urmează a fi folosit acel act.

 

III.6 Competenţa

 

Criteriile care sunt luate în considerare la primirea actelor sunt următoarele:

·        titularul actului să aibă domiciliul în municipiul Buzău;

·        sediul instituţiei/unităţii care a emis actul să se afle pe raza de competenţăa municipiului Buzău.

 

III.7 Instituţii implicate în avizarea actelor oficiale care urmează să fie supuse apostilării de către instituţia prefectului:

 

ACTE

OBSERVAŢII

INSTITUŢII IMPLICATE

Acte de stare civilă:
-certificat de naştere;
-certificat de căsătorie;
-certificat de deces.

Model nou, emis începând cu 01.01.1998.
Notă: Actele de stare civilă emise înainte de 1998 trebuie preschimbate cu altele de tip nou, internaţional.
Preschimbarea se face la oficiile de stare civilă care le-au eliberat pe cele vechi.

Oficiile de stare civilă care au eliberat actele de stare civilă în format vechi.

Adeverinţă de celibat
(dovadă stare civilă, adeverinţa stare
civilă)

Adeverinţa de celibat este eliberată de oficiul de stare civilă, acolo unde a fost înregistrată naşterea.
Notă: În unele ţări se cere şi certificatul de căsătorie cu menţiunea "Anulat"(Germania, Marea Britanie) pentru persoanele care au fost căsătorite şi vor să se recăsătorească în aceste ţări (inclusiv sentinţa de divorţ).

Oficiile de stare civilă care au înregistrat naşterea.

Certificate de botez/cununie

Vizate în prealabil de către Protoieria  Buzău.

Protoieria  Buzău

Str. Vladimirescu Tudor, nr. 26,loc. Buzău, jud. Buzău 
Tel: 0238/ 719597  
e-mail: protoieriabuzau1@yahoo.com

Certificate prin care se atestă domiciliul
şi cetăţenia persoanei sau statutul juridic
faţă de statul român

Eliberate de Serviciul Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanei, respectiv Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor Bucureşti

Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor
Str. Obcina Mare nr.2, sector 6, Bucureşti
Tel.: 021/413.54.42;

Fax: 021/413.50.49

Adeverinţă privind componenţa familiei

Eliberată de Serviciile Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor.

 

Certificat de cazier judiciar

Eliberat cu cel mult 6 luni în urmă, de Inspectoratul de Poliţie Judeţean sau de Inspectoratul General al Poliţiei Române
Notă: Nu se aplică apostila pe cazierele judiciare mai vechi de 6 luni; trebuie avut în vedere că din momentul apostilarii şi până în momentul prezentării la organele de resort din ţările de destinaţie să nu treacă o perioadă prea mare de timp, deoarece este posibil ca acesta să nu mai fie valabil şi să trebuiască repetarea întregii proceduri.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău
Str. Chiristigii nr.8-10
Telefon centrală 0238/40.20.16; Fax:0238/72.49.55
Inspectoratul General al Poliţiei Române
Str. Mihai Vodă, nr. 6, sector 5, Bucureşti, 
Tel.: 021/ 208.25.25;
        021/ 316.66.55

Acte de studii

 

Actele emise în sistemul de învăţământ preuniversitar vor fi vizate (anterior prezentării acestora pentru aplicarea apostilei) de către Inspectoratul Şcolar Judeţean pe raza căruia se află unitatea emitentă.

Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău
Str. Al. Marghiloman nr. 30
Tel:0238/72.16.55
Fax:0238/41.46.55
E-mail:  isjbz@yahoo.com

Actele emise în sistemul de învăţământ universitar şi postuniversitar vor fi vizate (anterior prezentării acestora pentru aplicarea apostilei) de către Ministerul Educaţiei, Cercetării,Tineretului şi Sportului - Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor

Ministerul Educaţiei Naţionale - “Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor 
Str. General Berthelot, nr. 28 -30, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel.: 021/31.32.677

Documente ce atestă calitatea de şcolarizat pe teritoriul României, pentru cetăţenii străini

Documentele ce atestă calitatea de şcolarizat pe teritoriul României, pentru cetăţenii străini, se eliberează de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

Ministerul Educaţiei Naţionale
Str. Gen. Berthelot 28-30
Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel.: 021/31.32.677

Acte studii, certificate, adeverinţe, copii, extras - emise de instituţiile din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor

Vizate (anterior prezentării acestora pentru aplicarea apostilei) de Ministerului Administraţiei şi Internelor - Direcţia Generală Management Resurse Umane

Ministerul Afacerilor Interne
Piaţa Revoluţiei nr.1 , sect. 1, Bucureşti
Centrala M.A.I.: 021/303.70.80


Ghişeul Relaţii cu publicul: 021/264.87.05

Acte studii, certificate, adeverinţe, copii, extras - emise de instituţiile din cadrul Ministerului Apărării

Vizate (în prealabil prezentării acestora pentru aplicarea apostilei) de Ministerului Apărării Naţionale -Serviciul Istoric al Armatei

Ministerul Apărării Naţionale - Strada Izvor, nr.110 (provizoriu până la intabularea în Cartea Funciară - fost 3-5), sector 5, cod poştal 050561

Tel.: 021/319.56.60; Tel./Fax: 021/319.58.64

E-mail: secretariat_general@mapn.ro
www.mapn.ro

Certificate de calificare şi absolvire obţinute în afara sistemului naţional de
educaţie

 

Certificate de calificare şi absolvire emise începând cu luna ianuarie 2004 vor fi vizate (în prealabil prezentării acestora pentru aplicarea apostilei) de către Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională.

Agenţia Judeţeană pentru plăţi şi Inspecţie Socială - Comisia de autorizare Buzău
Str.Unirii bl 11-DE
Tel.:0238/71.44.96
E-mail:  ajps_bz@yahoo.com

Certificate de absolvire şi calificare în diferite meserii emise înainte de 1989 şi între anii 1990-2003 - vor fi vizate (anterior prezentării acestora pentru aplicarea apostilei) de către Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Buzău.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Buzău
str. Ion Băieşu, bl. 3A
Tel.: 0238/71.32.16
Fax: 0238/71.32.16

Documente de confirmare a valabilitaţii
certificatelor de competenţă pentru
personalul maritim navigant

Vizate (anterior prezentării acestora pentru aplicarea apostilei) de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - Direcţia Generală Resurse Umane şi Management

Ministerul Transporturilor -  Direcţia Generală Resurse Umane şi Management
B-dul Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1 Bucureşti
Tel.: 021/319.61.65,                           021/319.61.33

Certificate de competenţa profesională
cu sigla Consiliului pentru Standarde
Ocupaţionale şi Atestare (COSA)

Vizate (anterior prezentării acestora pentru aplicarea apostilei) de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor (CNFPA) -  Comisia Judeţeană de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulţilor Buzău

Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor - CNFPA;
P-ta. Valter Maracineanu nr. 1-3, Intrarea B, etaj 2, cam. 164-166,   Sector 1, Bucureşti
Telefon: 021/315.78.46, 031/805.37.13,
031/805.37.12
Comisia de Autorizare a judeţului Buzău
Str.Unirii bl 11-DE
Tel.:0238/71.44.96

Brevete de turism

Emise deMinisterul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi Turism

 

Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi Turism

Certificate de competenţă profesională
în domeniul transporturilor rutiere

Emise de Agenţia Teritorială a Autorităţii Rutiere Române.

Agenţia Teritorială Buzău a Autorităţii Rutiere Române.

Certificate de conformitate care atestă experienţa profesională şi adeverinţe necesare recunoaşterii titlurilor de calificare dobândite în România în profesiile de medic, medic dentist,
farmacist, asistent medical generalist şi
moaşa (certificat de membru)

Eliberate de Ministerul Sănătăţii - Direcţia Generală Organizare, Resurse Umane, Dezvoltare Profesională şi Salarizare

Eliberate de Ministerul Sănătăţii - Direcţia Generală Organizare, Resurse Umane, Dezvoltare Profesională şi Salarizare
Str. Intr. Cristian Popisteanu, nr. 1-3, sector 1, Bucureşti
Tel. centrală: 021/30.72.500; 021/30.72.600

Documente cu caracter medical
(certificate medicale, adeverinţe medicale, certificate de concediu medical, bilete de ieşire din spital, autorizaţii de liberă practică,  adeverinţe de stagiu practic, etc.)

Vizate (anterior prezentării acestora în vederea aplicării apostilei) de Direcţia de Sănătate Publică în raza căreia se află unitatea medicală care a eliberat actul

Direcţia de Sănătate Publică Buzău
Sediul 1
Str.General Grigore Baştan, nr.3 
Telefon centrală: 0238.72.56.90 Fax:0238.72.15.39

e-mail:  dspbz@dspbz.ro

Adeverinţe privind certificarea stagiului de cotizare şi a punctajului realizat de asiguraţii sistemului public de pensii din România

Eliberate de Casele Judeţene de Pensii

Casa Judeţeana de Pensii Buzău
Aleea Industriilor Nr. 1
Telefon: 0238.72.40.41.
e-mail: cjpbz@buzau.astral.ro

Adeverinţa prin care se atestă vechimea
în muncă

Eliberate de Casa Judeţeana de Pensii, conform înscrierii din carnetul de muncă

Casa Judeţeana de Pensii Buzău
Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale
Str. George Vraca nr. 9, sector 1, Bucureşti;
Tel.: 021/313.41.25 021/314.88.77

Certificate pentru evitarea dublei impuneri (Certificate de rezidenţă fiscală); adeverinţe de venit.

Eliberate de Administraţia Judeţeană  a Finanţelor Publice Buzău

Administraţia Judeţeană  a Finanţelor Publice Buzău
Str. Unirii nr. 209, C.P. 120191
Tel:0238/72.05.70
Fax:0238/72.18.77

 

 

 

IV. Date de contact:

Adresa: B-dul. N. Bălcescu nr.48, Buzău – 120246

Camera 9, Parter
Telefon centrală: 0238-719.543 (c), 0238-719.674
E-mail: prefect@prefecturabuzau.ro

 

 V. Program Apostilă:

Luni, Miercuri, Vineri: 08:30 - 10:00, Primiri documente

       12:00 - 13:00, Eliberări documente