Institutia Prefectului - Judetul Buzau

Legislație și funcționare

Lista cuprinzând principalele acte normative cu care operează Instituția Prefectului – Județul Buzău:

 

Constituția României, revizuită;

I. În domeniul administrației publice: 

1. Legea nr. 340/2004 privind Instituția Prefectului, modificată;  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/53708  

2. Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată și modificată;   

 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/79638

3. Hotarârea Guvernului nr. 460/2006 privind prefectul și Instituția Prefectului;

 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/71064

4. Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, modificată;

5. Ordonanţă Guvernului nr. 35/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 673/2002, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale;

6. Ordonanţă Guvernului nr. 53/2002 privind Statutul-cadru al unităţii administrativ teritoriale, modificată;

7. Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, modificată;

8. Legea nr. 90/2001, modificată, privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor;

9. Ordonanţă Guvernului nr. 27/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 233/2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;

10. Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 27/2003, aprob. şi modif. prin Legea nr. 486/2003, privind procedura aprobării tacite;

11. Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative;

12. Hotărârea Guvernului nr. 404/2004 privind aparatul de lucru al Guvernului;

13. Hotărârea Guvernului nr. 1.083/2004 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Administraţie şi a centrelor regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală;

14. Ordonanţă Guvernului nr. 81/2001 privind înfiinţarea şi organizarea Institutului Naţional de Administraţie;

15. Ordonanţă Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţă paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, cu modif. ulterioare;

16. Ordonanţă Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, modif.;

17. Hotărârea Guvernului nr. 2104/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de funcţii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, constituirea patrimoniului şi managementul resurselor umane, financiare şi materiale;

18. Hotărârea Guvernului nr. 1693/2004 privind modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţă paşapoartelor simple;

19. Hotărârea Guvernului nr. 1767/2004 privind modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor;

20. Hotărârea Guvernului nr. 2337/2004 privind stabilirea taxelor pentru furnizarea datelor din Registrul Naţional de Evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare şi din registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare;

21. Ordonanţă Guvernului nr. 63/2002, cu modif. ulterioare, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri;

22. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

23. Legea nr. 24/2000, republicată şi modif., privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

24. Hotărârea Guvernului nr. 1.226/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării

25. Legea nr. 60/1991, cu modif. ulterioare, privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice;

26. Legea nr. 14/2003 - partidele politice;

27. Hotărârea Guvernului nr. 544/2003 privind modelul sigiliilor cu stema României, păstrarea şi utilizarea acestora, precum şi scoaterea din folosinţă a sigiliilor cu stema României, uzate sau care devin nefolosibile;

28. Hotărârea Guvernului nr. 1157/2001 pentru aprobarea normelor privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României;

29. Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice;

30. Ordonanţă Guvernului nr. 43/1997, rep., cu modif. ulterioare, privind regimul drumurilor;

31. Ordonanţă Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicat;

32. Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice;

33. Hotărârea Guvernului nr. 50/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de acte normative, republicată;

34. Legea nr. 52/2003 privind transparenţă decizională în administraţia publică;

35. Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea şi organizarea Agenţiei Naţionale de Integritate;

36. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei;

37. Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii. 

 

II. În materie electorală, alegeri locale/generale etc:

1. Legea nr. 3/2000, modificată, privind organizarea şi desfăşurarea referendumului;

2. Legea nr. 375/2003 pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional privind revizuirea Constituţiei României;

3. Legea nr. 370/2004, modificată, pentru alegerea Preşedintelui României;

4. Legea nr. 67/2004, modificată, pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale;

 

III. În materia administrării domeniului public/privat, edilitare etc:

1. Legea nr. 213/1998, modif., privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

2. Hotărârea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;

3. Hotărârea Guvernului nr. 1998/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru concesionarea bunurilor proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a activităţilor/serviciilor publice de interes naţional sau local, aflate în administrarea zonelor libere;

4. Legea nr. 84/1992, cu modif. ulterioare, privind regimul zonelor libere;

Hotărârea Guvernului nr. 955/2004, pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;

5. Ordinul nr. 163/2004 al M.A.I. privind constatarea şi sancţionarea abaterilor de la reglementările emise în domeniul gospodării localităţilor urbane şi rurale;

6. Ordonanţă Guvernului nr. 21/2002, modif., privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale;

7. Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, nr. 51/2006, modificată;

8. Hotărârea Guvernului nr. 246/2006, pentru aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice;;

9. Legea serviciului de salubrizare a localităţilor, nr. 101/2006, modificată.

 

IV. În materia fondului funciar, a reconstituirii/constituirii dreptului de proprietate privată asupra terenurilor şi acordării despăgubirilor persoanelor îndreptăţite, deposedate de bunuri;

1. Legea nr. 18/1991, rep. cu modif. ulterioare, privind fondul funciar;

2. Legea nr. 247/2005, privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente;

3. Hotărârea Guvernului nr. 890/2005, modif., pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor;

4. Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997;

5. Legea nr. 15/2003, republicat, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală;

6. Hotărârea Guvernului nr. 896/2003, modif., pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală;

7. Legea nr. 646/2002, modif., privind sprijinul acordat de stat tinerilor din mediul rural;

8. Legea nr. 9/1998, republicat, privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urmă aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940;

9. Hotărârea Guvernului nr. 753/1998, modif., privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urmă aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940;

10. Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herta, că urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947;

11. Legea nr. 10/2001, republicată, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989;

 

V. În materia acordării unor drepturi prevăzute de legi speciale:

1. Legea nr. 341/2004, recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţă sau au avut de suferit în urmă revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987

2. Hotărârea Guvernului nr. 1.412/2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004;

3. Legea nr. 44/1994, republicată, privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război;

4. Hotărârea Guvernului nr. 1178/2003, privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război, văduvelor de război, precum şi accidentatilor de război în afară serviciului ordonat;

5. Hotărârea Guvernului nr. 1217/2003, modif., pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 13 alin. 3 şi 4 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război;

6. Ordonanţă de Urgenţă nr. 214/1999, modif., privind acordarea calităţii de luptător în rezistenţă anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, precum şi persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive;

7. Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatură instaurată cu începere de la 6 martie 1945.

 

VI. În materia urbanismului, a autorizării executării lucrărilor de construcţii:

1. Legea nr. 50/1991, republicată şi modif., privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

2. Ordinul nr. 1430/2005, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

3. Hotărârea Guvernului nr. 525/1996, republicată, pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism

4. Legea nr. 350/2001, modif., amenajarea teritoriului şi urbanismul;

 

VII. În domeniul raporturilor de dreptul muncii, a funcţiei publice :

1. Legea nr. 53/2003, modif., Codul Muncii;

2. Hotărârea nr. 250/1992, republicată, privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare,

3. Hotărârea Guvernului nr. 281/1993, modif., privind salarizarea personalului din unităţile bugetare;

4. Legea nr. 154/1998, modif., privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică;

5. Ordonanţă Guvernului nr. 6/2007, modificată, privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007;

6. Ordonată Guvernului nr. 10/2007, privind creşterile salariale ce se vor acordă în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. ÎI şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică.

7. Decretul nr. 92/1976, modif., privind Carnetul de muncă;

8. Legea nr. 130/1999, republicat, privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă;

9. Legea nr. 168/1999, modif., privind soluţionarea conflictelor de muncă,

10. Hotărârea Guvernului nr. 775/1998, modif., privind aprobarea Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza între limite şi a normelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul angajat în structurile administraţiei publice locale şi în serviciile publice din subordinea acestora;

11. Hotărârea Guvernului nr. 452/2000, privind organizarea şi desfăşurarea examenului de atestare pe post a funcţionarilor care ocupă funcţii publice de conducere în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice;

12. Legea nr. 188/1999, republicată şi modif. privind Statutul funcţionarilor publici;

13. Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, privind aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici;

14. Hotărârea Guvernului nr. 1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină;

15. Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic;

16 Hotărârea Guvernului nr. 432/2004, modificată, privind dosarul profesional al funcţionarilor publici;

17. Legea nr. 7/2004, republicată, privind Codul de conduită al funcţionarilor publici;

18. Ordonanţă de Urgenţă nr. 92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public.