Institutia Prefectului - Judetul Buzau

Examinări

 

Condiții pentru înscrierea la examenul în vederea obținerii permisului de conducere

 

Persoana care solicită examinarea pentru obținerea permisului de conducere trebuie să îndeplineasă următoarele condiții:

1. aibă vârstă de:

a. cel puţin 16 ani, pentru catgoriile de vehicule AM,A1 şi B1

b. cel puţin 18 ani pentru catgoriile de vehicule A2, B, BE, C1,C1E şi Tr

c. cel puţin 20 de ani, dacă persoană are o experienţă de cel puţin 2 ani de conducere a motocicletelor din categoria A2, sau 24 ani inpliniti, pentru motocicletele din categoria A

d. cel puţin 21 de ani, pentru categoriile de vehicule C, CE,D1şi D1E şi pentru triciclurile cu motor din categoria A cel puţin 24 de ani, pentru catgoriile de vehicule D,DE,Tb şi Tv;

2. fie aptă din punct de vedere medical şi psihologic pentru conducerea pe drumurile publice a autovehiculelor din categoriile şi subcategoriile pentru care solicită examinarea;

3. facă dovadă pregătirii teoretice şi practice, realizată prin cursuri organizate de unităţi autorizate pentru categoriile sau subcategoriile pentru care solicită examinarea

4. facă dovadă domiciliază sau are reşedinţa pe rază de competenţă a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Buzău unde solicită fie examinată.Conţinutul dosarului de examen

Dosarul de examen trebuie cuprindă următoarele documente:

1. Cerere de înscriere  

2. Fişa de şcolarizare ( valabilă un an de zile de la dată emiterii)

3. Certificatul de cazier judiciar cu valabilitate de 6 luni de la data emiterii

4. Documentul de identitate - original şi copie

5. Pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătatedeclaraţie notarială autentificată din care rezulte nu mai posedă un alt permis de conducere, nu i-a fost anulat sau suspendat, precum şi documente din care rezulte reşedinţa în România

6. Chitanţă de plata a permisului de conducere în valoare de 68 lei care se poate achita și la Trezorerie

7. Copia permisului de conducere, în cazul persoanelor care solicită obţinerea unei noi categorii (subcategorii)

8. Originalul permisului de conducere şi traducerea legalizată a acestuia, în cazul permiselor de conducere obţinute în statele membre ale Uniunii Europene, în statele semnatare ale Convenţiei asupra circulaţiei rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968 şi ratificată de România prin Decretul nr. 318/1980, sau în statele care au încheiate tratate cu România în domeniul de reglementare al prezentului ordin, dacă se solicită obţinerea unor noi categorii/subcategorii

9. Documente care facă dovadă domiciliului sau reşedinţei în România, în cazul străinilor, ori a rezidenţei normale sau a faptului se află la studii în România pentru o perioada de cel puţin 6 luni, în cazul cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European

10. Declaraţie notarială din care rezulte nu mai posedă un alt permis de conducere eliberat de o autoritate străină sau dreptul de a conduce nu a fost suspendat ori anulat - numai pentru străinii şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, precum şi pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate care nu prezintă documentele prevăzute la lit. f1) sau f2), după caz

11. Acordul scris al părinţilor, tutorilor, curatorilor sau al persoanelor în îngrijirea ori supravegherea cărora se află candidaţii cu vârstă cuprinsă între 16 şi 18 ani care solicită obţinerea permisului de conducere pentru subcategoriile A1 şi/sau B1

12. Documente care facă dovadă se află în una dintre situaţiile prevăzute de art. 116 alin. (1) din ordonanţă de urgenţă 195/2002 - numai pentru persoanele aflate în unul dintre cazurile prevăzute la art. 24 alin. (6) din acelaşi act normativ.Etapele depunerii dosarului de examinare

1.Persoană care solicită examinarea se prezintă cu dosarul, în vederea preluării imaginii foto. Odată cu această se stabileşte dată de susţinere a probei practice.

2.După efectuarea programării, candidatul susţine examenul teoretic în sala de examen. Accesul în sala de examen se face luni şi joi între orele 08.30-12

3.Candidatul declarat „Admis” se va prezenta la proba practică în ziua selectată personal la încheierea probei

4.După susţinerea probei practice candidatul „Admis” se poate prezenta pentru ridicarea dovezii de circulație la ghişeul PERMISE DE CONDUCERE cu actul de identitate, în următoarea zi lucrătoare, după ora 8,30

5.Candidatul declarat „Respins” la oricare dintre probe, se poate reprograma începând cu a 16-a zi calendaristică, la ghişeul PROGRAMARE EXAMEN, cu actul de identitate, dosarul de examen.


Redobândirea permisului de conducere anulat


Dosarul de examen în vederea redobândirii permisului de conducere trebuie cuprindă următoarele documente:

1. Cerere de înscriere

2. Fişa de şcolarizare ( valabilă un an de zile de la dată emiterii)

3. Certificatul de cazier judiciar cu valabilitate de 6 luni de la dată emiterii

4. Documentul de identitate - original şi copie

5. Chitanţă de plată a permisului de conducere în valoare de 68 lei care se poate achita şi la Trezorerie

6. Fişa medicală - tip

7. Documente care facă dovadă se află în una dintre situaţiile prevăzute de art. 116 alin. (1) din ordonanţă de urgenţă nr.195/2002 - numai pentru persoanele aflate în unul dintre cazurile prevăzute la art. 24 alin. (6) din acelaşi act normativ

8. Copia hotărârii judecătoreşti de condamnare, rămasă definitivă

9. Aviz psihologic
LOCURILE DE PREZENTARE PENTRU EXAMENUL PRACTICCategoria B

în Mun. Buzău – parcare Judecătorie - Galleria Mall (Bulevardul Unirii, nr. 301A)

În Mun. Rm Sărat - parcare Primăria Rm. Sărat (Strada Nicolae Bălcescu, nr. 1)

Categoria C, C+E şi D

În Mun. Buzău - parcare depozit Peco în Zona Industrială

Categoria A, A1, A2, AM - poligonul din Bariera Ploiești